دریافت تابعیت و گذرنامه سریع و قانونی از دو کشور دومنیکن و فدراسیون سنت کیتس و نیویس

Read more...

دولت فدرال کانادا در نظر دارد با اعمال برخی تغییرات در قوانین موجود و بمنظور کم کردن حجم افراد منتظر در صف مهاجرت، به استان ها اجازه دهد، از بین متقاضیان موجود، برخی را به انتخاب خود پذیرش نمایند.

 

Read more...


ایرانیانی که قصد مهاجرت از طریق سرمایه گذاری را دارند بار دیگر می توانند نسبت به ارسال تقاضای خود اقدام نمایند و مبادلات مالی آنها بین ایران و کانادا از تاریخ 25 ژانویه 2012 مجددا برقرار گشته است.


Read more...طبق آخرین اخبار ارسال شده توسط دولت استان کبک از اول ژانویه 2012 هزینه بررسی و مرور فایلهای متقاضیان مهاجرت به استان کبک افزایش خواهد یافت ولی میزان آن قابل توجه نمی باشد. 

Read more...