مهاجرت سرمایه گذاری


کانادا یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است، با درآمد سرانه بالا ، و عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) وG8. یکی از ده کشور تجاری برتر دنیاست. به همین علت کانادا مهاجران تجاری بسیاری را در سطح دنیا جذب کرده است. دولت کانادا این تقاضا را با تشکیل دادن گروه های مهاجرت متعدد تسهیل کرده است که مهاجران با پتانسیل کار را منوط به تجربه ،تخصص و ارزش خالصی شخصی در مسیر درست هدایت خواهد کرد. در اینجا سه گروه همراه با شرایط لازمه آمده است :
گروه سرمایه گذار
 -باید ارزش خالص قانونی بدست آمده حداقل 1600000دلار کانادا داشته باشد.
 - باید 800000دلار در دولت کانادا سرمایه گذاری کند.که پس از 5 سال بدون بهره بازگردانده می شود.
 - باید تجربه تجارت داشته باشد، که اساساً بصورت اداره کردن یک تجارت واجد شرایط کننده همراه با کنترل درصدی از ارزش خالص تجارت واجد شرایط کننده به مدت حداقل 5 سال قبل از درخواست تعریف می شود یا این که حداقل دو سال در طول این 5 سال قبل از درخواست هر سال حداقل 5 کارمند تمام وقت را اداره کرده باشد.
مهاجران تجاری ممکن است سرمایه خود را با یک بانک کانادایی واجد صلاحیت یا شرکت امانی تائید شده توسط دولت کانادا تامین بودجه کنند. این امر به تاجرین انعطاف پذیری بیشتری برای استفاده از پولشان در جای دیگر را می دهد سرمایه گذاران باید طبق یک شبکه گزینش که کمک می کند مشخص شود که آیا به لحاظ اقتصادی در کانادا مستقر خواهند شد، حداقل 35 امتیاز را کسب کنند .

گروه کارآفرینی  

باید ارزش خالص به طور قانونی بدست آورده حداقل 300000 دلار کانادا داشته باشد.

تجربه کاری در گذشته داشته باشد ، که شامل داشتن حداقل دو سال تجربه تجارت در طول 5 سال گذشته از تاریخ درخواست برای اقامت دائم می شود
شرایط افتتاح یا خرید یک تجارت کانادایی را فراهم کند ، که شامل موارد ذیل است

کنترل درصدی از ارزش خالص این تجارت کانادایی واجد شرایط که برابر با 3/1    33 درصد و یا بیشتر باشد.

ارائه مدیریت در جریان و فعال تجارت کانادایی شایسته و

استخدام شهروندان کانادایی یا ساکنین دائمی غیر از کارفرما و اعضای خانواده اش .

گروه خویش فرما
برنامه اشخاص خویش فرما به دنبال جذب متقاضیانی است که قصد و توانایی خویش فرما شدن در کانادا را دارند افراد خویش فرما باید تجربه فعالی در فعالیت های کشاورزی یا ورزشی یا تجربه مدیریت در صنعت زراعت را داشته باشند. در هر حال، یک مهاجر خویش فرمای آینده باید قصد انجام کمک قابل ملاحظه ای به ساختار کشاورزی کانادا داشته باشد یا با توجه به کشاورز بالقوه، مزرعه ای را در کانادا خریداری و مدیریت کند.